Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΕΚΤΑΚΤΟ...Διωγμός ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2018 ἀπό τούς αἱρετικούς καί ἐκτός Ἐκκλησίας Λαυριῶτες..... ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ , ΒΑΝΔΑΛΙΣΑΝ ΚΑΙ ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΚΕΛΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....ΘΑ ΦΥΓΕΙ Η ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ - Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ.....Συνεχίζοντας τήν παράδοση τῶν τυμπανιαίων Λαυριωτῶν πατέρων, οἱ σημερινοί Λαυριῶτες ἀναδεικνύονται χειρότεροι αὐτῶν, γκρεμίζοντας κελλιά πατέρων, ὅπου διακόπτουν τό μνημόσυνο τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίου. Πιστά καί πειθήνια ὄργανά του, ἔχουν ἐντολές ὅποιος ἀντιτίθεται σέ αὐτόν καί στά ἀντίχριστα σχέδιά τους, νά διώκεται πάραυτα. Πρός πίστωσιν τῆς ἀληθείας καί πρός ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, παραθέτουμε τίς φωτογραφίες ἀπό τούς βανδαλισμούς, ὅπου ἔλαβαν χώρα τήν Καθαρά Δευτέρα στίς 6/19-2-2018. Δέν σεβάσθηκαν οὔτε τήν ἡμέρα, οὔτε τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή, ἀλλά βάζοντας ἀλβανούς ἐργάτες, γκρέμισαν τά κελλιά καί πέταξαν στήν κυριολεξία τίς ἅγιες εἰκόνες, πού τήν ἐπόμενη Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ἴδιοι πατέρες ἀπό τήν Λαύρα, ἔψελναν τό τροπάριο «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ», κατατάσσοντας ὅμως μέ αὐτόν τόν τρόπο τούς ἑαυτούς τους, στό ἀνάθεμα τῶν εἰκονομάχων! 

Εὐχόμαστε στούς σημερινούς αἱρετικούς οἰκουμενιστές καί εἰκονομάχους Λαυριῶτες πατέρες νά καταλάβουν τό ἔγκλημα ὅπου διαπράττουν, τόσο πρός τόν Θεό, ὅσο καί ἀπέναντι στούς μοναχούς πού διώκουν καί τούς πιστούς ὅπου θέλουν τούς Ἁγιορεῖτες νά κρατοῦν τήν Ὀρθοδοξία καί ὄχι νά τήν διώκουν καί νά τήν προδίδουν. 

 Γέρων Σάββας, Ὀρθόδοξος Λαυριώτης 
 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΟΥ ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.... 


Τό κελλίον τοῦ π. Δανιήλ προτοῦ τήν καταστραφή Τό κελλίον μετά τήν καταστροφή. 

εἰκόνες πεταμένες στά χαλάσματα. 

Ἐδώ ἤταν ἡ καλύβη τοῦ Γέρων Πέτρου......  --------

῾Η παραβολὴ τοῦ ἀμπελιοῦ 
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Κεφάλαιον 21ον.....

33 ῎Αλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 

35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν. 40 ῞Οταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν

42 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς· 44 καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

S.O.S....Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ....


ΣΤΙΣ 5/2/2018 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ 7 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΗΤΑΝ Η ΕΞΗΣ : " ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ "......
Κάντε κλικ για μεγένθυνση

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ :

- ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


- ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ......


Κάντε κλικ για μεγένθυνση


ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ , ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 

Σ.ΒΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ......


ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ RFID CHIP ΩΣ ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΠΟΥ " ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ " - ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ , ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ , ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ , ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ , ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ , ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ... ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.....

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ RFID CHIP ΩΣ ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΠΟΥ " ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ " - ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ , ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ , ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ , ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ , ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ , ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ... ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.....


ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ , ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΗΖΟΥΝ ΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ RFID CHIP ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ , ΩΣ ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ , ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ "ΒΟΗΘΗΣΕΙ" ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666
ΕΔΩ ΦΤΑΣΑΜΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ , ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ , ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ , ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ , ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666  ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ , ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ , ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ , ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ , ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2016 , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΓΩΜΑΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ , ΜΕ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ......ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ "ΑΓΙΟΙ " ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ; ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ , ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ; ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ , ΜΕΤΑ ΘΑ ΓΕΥΤΟΥΜΕ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΛΕΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ......

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ; ......ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΣΗΚΩΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.....

.....ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΑΤΕ "ΑΓΙΟΙ"ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ;ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666


ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ον

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΑΔΑΝΤΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ , ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ. ΑΜΗΝ

Σ.Β


ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ.... 

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΒΟΟΥΝ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ..... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 666 - ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - CERN - ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - Α.Μ.Κ.Α - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ....ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - S.O.S ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ.....

Ετικέτες